New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

უკვე ხართ დარეგისტრირებული? შედით სისტემაში.
ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული? გთხოვთ დარეგისტრირდეთ, სანამ ვაკანსიას განათავსებთ.

Job type
*  მიუთითებს მოთხოვნილი სფეროს შესახებ.
თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* სახელი
* გვარი
* წარმომადგენლობა
URL  
დამატება http://
* ელ.ფოსტის მისამართი  
* მისამართი  
* ქალაქი  
ქვეყანა/რეგიონი/პროვინცია  
* საფოსტო ინდექსი  
* ქვეყანა  
* ტელეფონის ნომერი  
სასურველი ფორმატი: +ქვეყნის კოდი (რეგიონის/ქალაქის კოდი) 12345678 შიდა ნომერი123
ფაქსის ნომერი  
სასურველი ფორმატი: +ქვეყნის კოდი (რეგიონის/ქალაქის კოდი) 12345678 შიდა ნომერი123


თქვენი ვაკანსიის დეტალები

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* მოთხოვნილი მომსახურებები
Other service:
* სათაური Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* სამუშაოს / პროექტის დეტალები
რაც უფრო ლაკონურად და კონკრეტულად მიუთითებთ ინფორმაციას ვაკანსიის/პროექტის შესახებ, მით უფრო გაუმარტივდებათ სამუშაოს შემსრულებლებს შეაფასონ და გამოეხმაურონ თქვენს განცხადებას.
აღწერა:
  • ტექსტის თემა
  • საწყის ენაზე მოცემული მასალები
  • დამხმარე წყაროები
  • საპუბლიკაციო რედაქტორებით მომზადება
  • პროექტის ვადები
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* ენები
საწყისი ენა(ენები)
თარგმანის ენა(ენები)
    
You can choose up to 12 language pairs.
ენობრივი ვარიანტი:
გთხოვთ, აღწეროთ თარგმანის ენ(ებ)ისთვის მოთხოვნილი ენობრივი ვარიანტ(ებ)ი
* Subject field
*  Other field - please specify
მაგალითები: მიკრობიოლოგია, ეთიკა/გენეტიკა
ტექსტის ნიმუში
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.მოცულობა
ათასეულების გამოსაყოფად არ გამოიყენოთ მძიმე (,) ან წერტილი (.).
კომპანიის პირობებით?
საწყისი ფორმატი
შენიშვნები საწყის ფორმატთან დაკავშირებით
ჩაბარებული სამუშაოს ფორმატი
შენიშვნები ჩაბარებული სამუშაოს ფორმატთან დაკავშირებით
* შეთავაზებების მიღების ბოლო ვადა The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 8 10:26 GMT
* სამუშაოს ჩაბარების ვადა The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 8 10:26 GMT
URL, სადაც აღწერილია ეს სამუშაო


თარჯიმნებისადმი წაყენებული მოთხოვნები (არ არის სავალდებულო)
შეგიძლიათ თქვენი ვაკანსია შეადგინოთ ისეთი თარჯიმნებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს. თუ მიუთითებთ, რომ ”სასურველია”, ეს ნიშნავს, რომ სხვაც შეძლებს შეთავაზების შემოტანას სამუშაოს მისაღებად, მაგრამ თქვენს მიერ მითითებულ სასურველ კრიტერიუმებს თარჯიმნები ნახავენ. თუ მიუთითებთ, რომ ”მოთხოვნილია”, მხოლოდ ის თარჯიმნები შეძლებენ შეთავაზების გაგზავნას, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს.

შემკვეთთა კრიტერიუმების ან მოთხოვნების შეყვანა აადვილებს დაინტერესებულ პირთა შერჩევას (როდესაც შეთავაზება იგზავნება ProZ.com-ით).
სპეციალობა
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ გამოცდილების მინიმუმ ერთი ზოგადი სფერო, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმი
კონკრეტული სფეროები
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ სპეციალობის მინიმუმ ერთი სფერო, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმიერთზე მეტი კონკრეტული საგნის ასარჩევად ხელი გეჭიროთ ღილაკზე CTRL.
პროფესიული დიპლომები info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
პროგრამული უზრუნველყოფა
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ პროგრამული უზრუნველყოფის მინიმუმ ერთი ელემენტი, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმი

თუ არ იცნობთ ამ პროგრამებს, არ აირჩიოთ არცერთი მათგანი.


      
ადგილი info
ეს ოფცია გამოიყენეთ, თუ გსურთ თარჯიმანი იყოს კონკრეტულ ქვეყანაში.
მშობლიური ენა info
”თარგმანის ენის” არჩევის დროს ეს სასურველი ან სავალდებულო პირობა მიეწერება თქვენი ვაკანსიისთვის არჩეულ, თარგმანის ყველა ენას.
თარჯიმნების მიმართ წაყენებული სხვა მოთხოვნები
მოითხოვება:
  • მუშაობის გამოცდილების წლების რაოდენობა
  • ცოდნა შესაბამის სფეროში
  • რეკომენდაციები
შემოვფარგლო ეს სამუშაო ProZ.com-ის (გადამხდელი) წევრებით?
სამუშაოს გადამხდელი წევრებით შემოფარგვლის შედეგად ნაკლები შეთავაზება შემოვა.
სამუშაოს შეთავაზების ნება ჰქონდეს:
სტუდენტებს შეუძლიათ გაგზავნონ შეთავაზება ამ სამუშაოს შესასრულებლად


სხვადასხვა
დაკავშირების მეთოდი info
თვალყურის დევნების კოდი info
არამომგებიანი ჯგუფი აფინანსებს ამ სამუშაოს?  
(FAQ)


შენიშვნა: ეს ფორმა გამოიყენება თარჯიმანთა ვაკანსიების განსათავსებლად. აკრძალულია ამ ფორმის გამოყენება რაიმე სხვა მიზნით.

სანამ განაგრძობთ, გთხოვთ, წაიკითხოთ ვაკანსიის განთავსების შესახებ ხშირად დასმული კითხვები. ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ აქ მოცემული წესების დაცვაზე.

ვაკანსიების განმთავსებლები შეიძლება დამატებული იქნან Blue Board-ში. Blue Board არის სრული საძიებო მონაცემთა ბაზა, სადაც შეტანილია ProZ.com-ის მომხმარებელთა ჩანაწერები შემკვეთების შესახებ და ასევე, შემკვეთთა კოორდინატები.