თავისუფალი თარჯიმნებისადმი წაყენებული მოთხოვნები

3 ნაწილის განმარტება


01 თარგმანის შესრულების უნარი

გადარჩევის პროცესი შემუშავდა იმ პრინციპების შესაბამისად, რომელიც მოცემულია თარგმანის ხარისხის სტანდარტში EN 15038. თარჯიმნებისთვის გამოყენებულია სხვადასხვა საშუალებები იმ ”კომპეტენციების” დასამოწმებლად, რომელიც მოთხოვნილია სტანდარტში EN 15038; მათ შორისაა მსოფლიოს რომელიმე ისეთი ასოციაციის მიერ გაცემული დიპლომის დამოწმება, როგორიცაა American Translator Association (ამერიკის თარჯიმანთა ასოციაცია აშშ-ში), Chartered Institute of Linguists (დიპლომირებული ლინგვისტების ინსტიტუტი გაერთიანებულ სამეფოში). (თარგმანის ნიმუში, კოლეგის/კლიენტის შეფასება და სხვა მონაცემები გათვალისწინებული იქნება განხილვის პროცესში, განსაკუთრებით იმ ენათა წყვილსა და სფეროებში, რომლებშიც შემოწმებული დიპლომები/სერთიფიკატები შესაძლოა არ იყოს მისაწვდომი.)

02 სანდოობა საქმიანობაში

პროგრამაში დასაშვებად საჭირო მეორე მოთხოვნაა სანდოობის ფაქტორი საქმიანობაში. ამ დროს მხედველობაში მიიღება კოლეგებისა და კლიენტების შეფასებები და ProZ.com-ის მონაცემთა ბაზაში არსებული შესაბამისი მონაცემები. კომპანიების შემთხვევაში, მხედველობაში მიიღება როგორც შემკვეთის, ასევე შემსრულებლის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები. პროგრამაში დაშვების შემდეგ, მონაწილეებმა უნდა შეინარჩუნონ დადებითი ჩანაწერები, რათა დარჩნენ პროგრამაში.

03 ”კარგი მოქალაქეობა”

პროგრამაში დასაშვებად საჭირო მესამე მოთხოვნაა ”კარგი მოქალაქეობის” ფაქტორი. მონაწილეებმა თანხმობა უნდა განაცხადონ იმაზე, რომ იმოქმედებენ ProZ.com-ის პროფესიული ქცევის ნორმების დაცვით, ისინი უნდა დაეთანხმონ პროგრამაში მონაწილეობის წესებსა და პირობებს, აგრეთვე უნდა ეცადონ შეინარჩუნონ კარგი იმიჯი იმით, რომ დარჩნენ საიტის წევრებად, გადაიხადონ საწევრო გადასახადი, ჯეროვნად გააფორმონ თავიანთი პროფილები და დაიცვან საიტისა და პროგრამის წესები და დებულებები.ამონაწერი მთარგმნელობითი ინდუსტრიის ხარისხის სტანდარტიდან EN 15038

3.2.2 თარჯიმნების პროფესიული კომპეტენციები

თარჯიმნებს უნდა ჰქონდეთ, სულ მცირე, ქვემოთ მოცემული უნარები:

  1. თარგმანის შესრულების უნარი
  2. ლინგვისტური და ტექსტობრივი უნარები სათარგმნ ენაზე და თარგმანში
  3. ინფორმაციის მოძიების, მიღებისა და დამუშავების უნარი
  4. კულტურული უნარები
  5. ტექნიკური უნარები


ზემონახსენები უნარების შეძენა შესაძლებელია ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე საშუალებით:

  • უმაღლესი ოფიციალური განათლება თარგმანის განხრით (აღიარებული ხარისხი);
  • ხარისხის ექვივალენტი ნებისმიერ სხვა საგანში და მინიმუმ ორწლიანი, დოკუმენტურად დასაბუთებული გამოცდილება თარგმანში;
  • მინიმუმ ხუთწლიანი, დოკუმენტურად დასაბუთებული პროფესიული გამოცდილება თარგმანში.
Your PRO status
ჯერ არ არის გაგზავნილი


რაოდენობის მიხედვით

ქსელში მონაწილეთა შერჩევა ახლაც გრძელდება. დღეისთვის აქ არის:

4890

ProZ.com Certified PRO თავისუფალი თარჯიმანი


რას ამბობს ხალხი

I'm very honored and I hope that this new initiative will be useful both for us translators, and for our clients.
sofijana
სერბეთი

I like the positive attitude from all parties, I like the openness of staff and the flexible/quick adjustments.
Katalin Horváth McClure
შეერთებული შტატები

This initiative helps add to the overall credibility of our profession.
Consult Couture
შეერთებული შტატები